Open Dag Bonifatiusinstituut 10 juni

Op zater­dag 10 juni 2023 or­ga­ni­seert de theo­lo­gische oplei­ding Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang.
Wanneer u meer in­for­ma­tie wenst kunt u met uw vragen terecht bij de studieprefect Diederik Wienen via e-mail: dwienen@tilten­berg.org of tele­fo­nisch 06 - 8325 7925. Bij hem kunt u zich ook aanmel­den voor de Open Dag.

Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof? Wil je een studie doen die je uit kunt bouwen tot en met Bac­ca­lau­reaat en Licentiaat van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit? Kom dan naar de Open Dag! De dag begint om 9.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring; na een koffie- theepauze begint om 10.30 uur een intro­duc­tie­pro­gramma.

Op de Open Dag kun je kennis­ma­ken met het St. Boni­fa­tius Instituut, het studie- en vor­mings­cen­trum van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, dat ook open staat voor belang­stel­len­den van elders. Van harte welkom!

Pro­gram­ma

Vanaf 10.30 uur bie­den we een pro­gram­ma, waarin stafle­den uitleg geven over de opzet van de studie en moge­lijk­he­den die de studie biedt. Voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn er bij­voor­beeld moge­lijk­he­den om diaken of cate­chist te wor­den. In ieder geval doe je een studie die ker­ke­lijk is goedge­keurd en verbon­den met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit.

Het is de bedoeling dat belang­stel­len­den een college bijwonen, ver­der zal een aantal stu­den­ten ver­tellen over hun motivatie voor de studie en hun erva­ringen.

Er is uit­ge­breid gelegen­heid uw vragen te stellen en met elkaar en met stu­den­ten die al op het Boni­fa­tius­in­sti­tuut stu­de­ren in gesprek te gaan.

De Open Dag zal tot ongeveer 14.30 uur duren.

< terug